CIPS Professional Diploma in Procurement and Supply

CIPS Professional Diploma in Procurement and Supply

Chương trình CIPS Level 4 Diploma in Procurement and Supply là cấp độ cuối cùng bạn cần hoàn thiện để trở thành MCIPS. Chương trình này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của professional level trong bộ tiêu chuẩn CIPS Global Standard và trên nền tảng kiến thức mà học viên đã được học tại chương trình CIPS Advanced Diploma in Procurement and Supply.

Học viên cần hoàn thành 4 mô-đun bắt buộc và 3 mô-đun tự chọn để có được bằng Professional Diploma.

Học viên không thể bắt đầu chương trình này khi chưa hoàn thành Level 4 DiplomaLevel 5 Advanced Diploma hoặc không được miễn trừ 2 chương trình trên.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop